கோறளைப்பற்று மத்தியில் நேற்று இருவருக்கு கொரோனா- இதுவரை 395 பேருக்கு பி.சி.ஆர். பரிசோதனை

  Nfhwisg;gw;W kj;jp Rfhjhu itj;jpa mjpfhup mYtyf gpuptpy; nfhNuhdh itu]; jhf;fk; fhuzkhf ,Jtiuf;Fk; 395 NgUf;F gp.rp.MH. gupNrhjidfs; ,lk;ngw;wjhf Rfhjhu itj;jpa mjpfhup lhf;lu;; v];.uP.e[Pg;fhd; njuptpj;jhu;.

 

Nfhwisg;gw;W kj;jp Rfhjhu itj;jpa mjpfhup mYtyf gpuptpy; nfhNuhdh itu]; mjpfhupj;J tUk; epiyapy; ,UtUf;F nfhNuhdh njhw;W cWjp nra;ag;gl;Ls;sJ. mtu;fSld; njhlu;Ggl;ltu;fspd; tpguq;fs; jpul;lg;gl;L mtu;fSf;Fk; gp.rp.MH. gupNrhjidfs; ,lk;ngw;W tUtjhf Rfhjhu itj;jpa mjpfhup lhf;lu; v];.uP.e[Pg;fhd;; njuptpj;jhu;.

 

Nfhwisg;gw;W kj;jp Rfhjhu itj;jpa mjpfhup mYtyf gpuptpy; 375 FLk;gk; jdpikg;gLj;jypy; itf;fg;gl;Ls;sjhfTk;> nfhNuhdh itu]; jhf;fk; fhuzkhf ,Jtiuf;Fk; 395 NgUf;F gp.rp.MH. gupNrhjidfs; ,lk;ngw;Ws;sjhfTk; Rfhjhu itj;jpa mjpfhup NkYk; njuptpj;jhu;.

 

Nfhwisg;gw;W kj;jp Rfhjhu itj;jpa mjpfhup mYtyf gpuptpy;  New;W Gjd;fpoik khiy milahsk; fhzg;gl;l ,Utupy; xUtu; Vw;fdNt gp.rp.Mu;. gupNrhjid Nkw;nfhs;sg;gl;L ,uz;lhk; Kiw gp.rp.Mu;. gupNrhjid Nkw;nfhs;sg;gl;ltu;; vd;Wk;> kw;iwatu; Kjd; Kiwahf gp.rp.Mu; gupNrhjid nra;ag;gl;ltu; vd;Wk; ,tu;fs; thior;Nrid kw;Wk; gpiwe;Jiwr;Nrid gFjpfis Nru;e;jtu;fs; vd;Wk; mtu; NkYk; njuptpj;jhu;.

No comments:
Write comments

மலையக செய்திகள்

வடக்கு செய்திகள்

கிழக்கு செய்திகள்

ஆன்மீகம்

கட்டுரைகள்

ஈஸ்டர் தாக்குதல்