பொலிஸார் முகக்கவசம் அணியாதோரை பிடித்து எச்சரிக்கை

 e.Ffju;rd;


 ehl;by; Vw;gl;Ls;s nfhNuhzh itu]; jhf;fk; fhuzkhf thior;Nrid nghyp]; gpuptpy; Kff; ftrk; mzpahNjhiu gpbj;J vr;rupf;Fk; eltbf;iffis nghyp]hu; njhlu;r;rpahf Nkw;nfhz;L tUfpd;wdu;.

 

thior;Nrid nghyp]; gpuptpy; ,d;W jpq;fl;fpoik fhiy Kjy; Kff;ftrk; mzpahNjhiu gpbf;Fk; ghupa Nrhjid eltbf;ifahdJ thior;Nrid nghyp]; epiya nghWg;gjpfhup jdQ;[a nguKd jiyikapy; ,lk;ngw;wJ.

 

,jd;NghJ Kff;ftrk; mzpahJ gazk; nra;j ngUk; vz;zpf;ifapyhd thfd rhujpfs; kw;Wk; NgUe;Jfspy; gazk; nra;j gazpfs; gpbgl;l epiyapy; Kff;frtk; ,y;yhjtu;fSf;F nghyp]hupd; ,ytrkhf Kff;ftrk; toq;fp itf;fg;gl;lJ.

 

mj;NjhL Kff;ftrk; mzpahNjhu; vr;rupf;fg;gl;lJld;> kPz;Lk; Kff;ftrk; mzpahJ gpbgl;lhy; rl;l eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLnkdTk; nghyp]hu; vr;rupf;if tpLj;jdu;.

 

Fwpj;j Nrhjid eltbf;ifahdJ thior;Nrid nghyp]; gpuptpYs;s Kf;fpa gFjpfspy; thior;Nrid nghyp]; epiya nghWg;gjpfhup jdQ;[a nguKdTld; ,ize;J nghyp]; cj;jpNahfj;ju;fs; fye;J nfhz;ldu;.

 

NgUe;J> Kr;rf;futz;b njhlf;fk; midj;J thfdq;fisAk; epWj;jp Kff;ftrk; mzptjd; Kf;fpaj;Jtj;ijg; gw;wp tpopg;Gzu;T mwpT+l;lYk; nra;J tUfpd;wdu;.

 

nfhNuhzh itu]; mghak; fhuzkhf kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpy; rfy ,lq;fspYk; nghyp]hu; kw;Wk; ,uhZtj;jpdu; tPjpfspy; epd;W nghJkf;fs; Kff;ftrk; mzpAkhW mwpTWj;jp tUfpd;wdu;.

 


No comments:
Write comments

மலையக செய்திகள்

வடக்கு செய்திகள்

கிழக்கு செய்திகள்

ஆன்மீகம்

கட்டுரைகள்

ஈஸ்டர் தாக்குதல்