மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான வாழ்வாதார உலர் உணவுப்பொதிகள் வழங்கல்

 e.Ffju;rd; 

thior;Nrid gpuNjr nrayfj;jpd; r%f Nrit jpizf;fsj;jpd; Vw;ghl;by; khw;Wj;jpwdhspfSf;fhd tho;thjhu cyu; czTg; nghjpfs; thior;Nrid gyNehf;F $l;LwTr; rq;fj;jpd; ,d;W nts;spf;fpoik toq;fp itf;fg;gl;lJ.

 

thior;Nrid gpuNjr nrayf gpuptpy; r%f Nrit jpizf;fsj;jpd; %yk; epue;ju nfhLg;gdtpid ngw;Wf; nfhs;shj eypTw;w khw;Wj;jpwdhspfspd; tho;thjhuj;jpid fUj;jpy; nfhz;L 380 khw;Wj;jpwdhspfSf;F cyu; czTg; nghjpfs; toq;fp itf;fg;gl;lJ.

 

thior;Nrid gpuNjr nrayf cjtp gpuNjr nrayhsu; jpUkjp.epUgh gpUe;jd; jiyikapy; eilngw;w epfo;tpy; thior;Nrid gpuNjr nrayfj;jpd; gjpy; r%f Nrit cj;jpNahfj;ju; f.n[fjP];tud;> Nfhwisg;gw;W tho;tpd; cjak; khw;Wj; jpwdhspfs; mikg;gpd; jiytu; v];.rN[e;jpud;> khw;Wj;jpwdhspfs; vdg; gyu; fye;J nfhz;ldu;.

 

,jd;NghJ nghUshjhu uPjpapy; eypTw;w khw;Wj;jpwdhspfspd; tho;thjhuj;jpid fUj;jpy; nfhz;L it.vk;.rp.V epWtdj;jpdhy; %thapuk; &gha; ngWkjpahd cyu; czTg; nghjpfs; toq;fg;gl;lJ.

 


No comments:
Write comments

மலையக செய்திகள்

வடக்கு செய்திகள்

கிழக்கு செய்திகள்

ஆன்மீகம்

கட்டுரைகள்

ஈஸ்டர் தாக்குதல்