இரு பக்கமும் மறைமுகமாக ஆதரவினை வழங்கும் தமிழ் மக்கள் விடுதலைப்புலிகள் கட்சியினர்

 jkpo; kf;fs; tpLjiyg;Gypfs; fl;rpapdH K];ypk;fSf;Fk; kiwKfkhf Mjutpid toq;Ffpd;whHfs;>rpq;fs kf;fSf;Fk; kiwKfkhf Mjutpid toq;Ffpd;whHfs;.,t;thW MjutpidnfhLj;Jtpl;L vt;thW fpof;fpd; jdpj;Jtk; NgzKbAk;.fpof;fpid ghJfhf;fKbAk; vd jkpo; Njrpa $l;likg;gpd; Kd;dhs; kl;lf;fsg;G khtl;l ghuhSkd;w cWg;gpdH rP.NahNf];tud; Nfs;tpnaOg;gpdhH.

kl;L.Clf mikaj;jpy; New;W khiy eilngw;w ClftpayhsH re;jpg;gpy; fye;Jnfhz;L fUj;J njhptpf;Fk;NghNj mtH ,jid njhptpj;jhH.


,q;F njhlHe;J fUj;J njhptpj;j mtH>


fle;j fhyj;jpy; If;fpa Njrpa fl;rp Ml;rpapy; ,Ue;jNghJ rpy MjuTfis jkpo; Njrpa $l;likg;G toq;fpapUe;jJ.me;jtifapy; mjd; Clhf kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpy; ghhpa Ntiyj;jpl;lq;fis Kd;ndLj;jpUe;Njhk;.fpl;lj;jl;l 8000f;Fk; mjpfkhd tPLfs; fl;b toq;fg;gl;Ls;sJ.gy tPLfs; fl;lg;gl;l epiyapy; cs;sJ.I tPjp jpl;lj;jpd; fPo; ey;yhl;rpapy; tPjp mgptpUj;jp jpl;lk; jkpo; Njrpa $l;likg;gpdhy; Kd;nkhopag;gl;L nfhz;Ltug;gl;l jp;l;lj;jpd; fPo; ,d;W gy tPjpfs; Gduikf;fg;gl;LtUfpd;wd.kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpy; 123 tPjpfs; ,e;j jpl;lj;jpy; Gduikf;fg;gLfpd;wd.


mNjNghd;W ghlrhiy fl;blq;fs;>fpzWfs;>nghJf;fl;blq;fs; vd gy mgptpUj;jpfis If;fpa Njrpa fl;rpf;F Mjutspj;jjd; Clhf ,e;j kf;fSf;F ngw;Wf;nfhLf;fg;gl;Ls;sJ.


fk;gpuypa jpl;lj;jpd; ClhfTk; neLQ;rhiyfs; mikr;rpd; ClhfTk; ,ju mikr;Rfs; ClhfTk; gy;NtW mgptpUj;jp jpl;lq;fs; Kd;ndLf;fg;gl;ld.

Mdhy; ,d;W rpyH fle;j If;fpa Njrpa fl;rp murhq;fj;jpy; Kl;Lf;nfhLj;jtHfs; vJTk; nra;atpy;iynad;W $Wfpd;whHfs;.gy Nfhbf;fzf;fpy; ehq;fs; kf;fSf;fhd jpl;lq;fis Kd;ndLj;jpUf;fpd;Nwhk;. gy Ntiyj;jpl;lq;fs; eilngw;Wf;nfhz;bUf;fpd;wJ.jw;NghJ elf;Fk; rpy Ntiyj;jpl;lq;fs; ehq;fs; If;fpa Njrpa fl;rpf;F rpy MjuTfis toq;fpajd; %yk; ngw;Wf;nfhz;l Ntiyj;jpl;lq;fNs Kd;ndLf;fg;gLfpd;wd.


If;fpa Njrpa fl;rp vq;fis Vkhw;wpaJk; cz;Lk;.mjid ehq;fs; Vw;Wf;nfhz;LjhdhfNtz;Lk;.thior;Nrid fhfpfjhiy ehq;fs; vLj;j Kaw;rpapd; fhuzkhfNt ,d;W ,aq;Ffpd;wJ.mjw;fhf gy eltbf;iffis Nkw;nfhz;Nlhk;.thior;Nrid fhfpjhiyapid %btpl;L NtW jpl;lq;fis Nkw;nfhs;tjw;F Kaw;rpfs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld.mjid Kwpabj;J fljhrpahiyapid kPz;Lk; jpwg;gjw;F eltbf;ifnaLj;Njhk;.fle;j fhyj;jpy; ehq;fs; gy eltbf;iffis vLj;jpUe;Njhk; Ml;rpkhw;wk; fhuzkhf mtw;wpid vq;fshy; njhluKbahky;NghdJ.


fle;j fhyj;jpy; Nka;r;ry; jiu njhlHgpy; gy Kf;fpa eltbf;iffis vLj;Njhk;.nghpakhjtid>kapyj;jkL Mfpa gFjpfspy; mk;ghiw khtl;l rpq;fs kf;fs; ngsj;j gpf;Ftpd; mDruizAld; mj;JkPwp FbNawp gapHr;nra;ifapy; <Lgl;lhHfs;.Mapuf;fzf;fhNdhH te;jdH.mg;NghjpUe;j khfhz tptrha mikr;rUld; ,ize;J gy eltbf;iffs; vLj;Njhk;.md;iwa [dhjpgjp ikj;jpupghyrpwpNrd kw;Wk; kfhtyp mgptpUj;jp mjpfhurig Mfpatw;Wld; Ngrp mj;JkPwp FbNawpa midj;J rpq;fs kf;fisAk; mq;fpUe;J ntspNaw;wpNdhk;.


If;fpa Njrpa fl;rp murhq;fj;jpw;F Kl;Lf;nfhLj;jtHfs; vd;d nra;jhHfs; vd;W Nfl;gtHfs; nghpakhjtid>kapyj;jidapy; mj;JkPwp FbNawpa rpq;fs kf;fis ehq;fs; ntspNaw;wpitj;Njhk;.,e;j murhq;fj;jpy; mtHfs; kPz;Lk; FbNaWfpd;wdH.


mz;ikapy; me;j FbNaw;wq;fis ghHitapl nrd;w kfhtyp mjpfhurigapd; mjpfhhpfs;>fpuhk NritahsHfs; nrd;wNghJ jw;NghJ kl;lf;fsg;G khtl;l ghuhSkd;w cWg;gpduhfTk; khtl;l mgptpUj;jpf;FO jiytuhfTk; cs;s gps;isahd; vd;Dk; re;jpufhe;jd; mtHfs; mtHfis FbNaWtjw;F mDkjpj;jjhf $wpdhHfs;.re;jpufhe;jd; md;W rpq;fs kf;fs; FbNaWtjw;F mDkjpj;jpUf;fpd;whH.


,tHfs; ,q;F jkpo; kf;fs; kj;jpapy; xU Kfj;ij fhl;LtJld; ,ufrpakhd Ntiyj;jpl;lq;fisAk; Kd;ndLj;JtUfpd;whHfs; jkpo; kf;fs; tpLjiyg;Gypfs; fl;rpapdH vd;gJ njspthf jkpo; kf;fSf;F Ghpe;Js;sJ.


,NjNghd;Wjhd; `p];Gy;yhtpd; Gdhid gy;fiyf;fofKk; jkpo; kf;fs; tpLjiyg;Gypfs; fl;rpapd; KOikahd MjuTld;jhd; epHkhzpf;fg;gl;lJ.,t;thW K];ypk;fSf;Fk; kiwKfkhf Mjutpid toq;Ffpd;whHfs;>rpq;fs kf;fSf;Fk; kiwKfkhf Mjutpid toq;Ffpd;whHfs;.,t;thW khtl;lj;jpy; nfhLj;Jtpl;L fpof;fpd; jdpj;Jtk; NgzKbAk;.fpof;fpid ghJfhf;fKbAk;.,jid ehq;fs; rpe;jpf;fNtz;Lk;.

Mdhy; ehq;fs; eltbf;ifnaLj;Njhk;. nghpakhjtid>kapyj;jkL Mfpa gFjpfspy; ,Ue;j rpq;fs kf;fis ntspNaw;wp>me;j gFjpfis Nka;r;ry; jiuf;F gpufldg;gLj;j eltbf;ifnaLj;Njhk;.th;j;jkhdpapy; tUtjw;F fhyjhkjkhfpf;nfhz;bUe;jJ.kPz;Lk; mtHfs; FbNaWtjw;F tUfpd;wdH.jkpo; kf;fs; re;jpufhe;jDf;Fk; tpahNoe;jpuDf;Fk; Miz toq;fpAs;sdH.,tHfs; ,uz;L NgUk; murhq;fj;Jld; ,Uf;fpd;whHfs;.cldb eltbf;ifnaLf;fNtz;Lk;.vq;fs; khtl;l kf;fspd; fhzpfis fhg;ghw;wNtz;Lk;.


kfhtyp mgptpUj;jpf;fhf xJf;fg;gl;l fhzpfspy; rpq;fstHfSf;Fk;K];ypk;fSf;Fk; tpfpjhrhu gb xJf;fg;gl;L jkpoHfSf;F xJf;fg;gl;l gFjpapNyNa rpq;fstHfs; mj;JkPwp gpbf;fpd;wdH.,tHfis ntspNaw;Wtw;F murhq;fj;jpw;F MjuT toq;FgtHfs; eltbf;ifnaLf;fNtz;Lk;.