தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு உலர் உணவு

  

Nfhwisg;gw;W kj;jp gpuNjr nrayhsu; gpuptpYy; jdpikg;gLj;jypy; cs;s FLk;gq;fSf;F cyu; czTg; nghjpfis thior;Nrid KifjPd; [{k;M gs;spthay; epUthfj;jpduhy; nrayfj;jpw;F ifaspf;Fk; epfo;T [{k;M gs;spthaypy; ,d;W ,lk;ngw;wJ.

 

thior;Nrid KifjPd; [{k;M gs;spthaypd; Vw;ghl;by; gpiwe;Jiur;Nrid E}upa [{k;M gs;spthay;> thior;Nrid i`uhj; buhd;];Nghl; Mfpad ,ize;J ehd;fhapuk; &gha; ngWkjpahd cyu; czTg; nghjpfs; gpuNjr nrayfj;jpw;F toq;fp itf;fg;gl;lJ.

 

,e;epfo;tpy; Nfhwisg;gw;W kj;jp gpuNjr nrayf cjtpj; jpl;lg; gzpg;ghsu; vr;.vk;.vk;.Witj;> mdu;j;j Kfhikj;J cj;jpNahfj;ju; vk;.m];ug; > gs;spthay; epu;thfpfs; MfpNahu; fye;J nfhz;ldu;.

No comments:
Write comments

மலையக செய்திகள்

வடக்கு செய்திகள்

கிழக்கு செய்திகள்

ஆன்மீகம்

கட்டுரைகள்

ஈஸ்டர் தாக்குதல்