வாழைச்சேனையில் ஐந்தாம் தர புலமைப் பரிசில் பரீட்சை முன்னோடி கருத்தரங்கு!

 


kl;lf;fsg;G Rje;jpu kdpj mgptpUj;jpf; fofj;jpd; Vw;ghl;by; ,k;Kiw Ie;jhk; ju Gyikg; guprpy; guPl;irf;F Njhw;wTs;s khztu;fSf;fhd Gyikg; guprpy; guPl;ir Kd;Ndhb fUj;juq;F thior;Nrid ,e;Jf;fy;Y}up Njrpa ghlrhiyapy; nts;spf;fpoik eilngw;wJ.

 

Ie;jhk; ju khztu;fSf;fhd Gyikg; guprpy; guPl;ir Kd;Ndhb fUj;juq;fpy; fy;Flh fy;tp tyaj;jpw;Fl;gl;l thior;Nrid ,e;Jf;fy;Y}up Njrpa ghlrhiy> ehrpte;jPT rpt tpj;jpahyak;> fy;kL tpNtfhde;j tpj;jpahyak; Mfpatw;wpy; fy;tp gapYk; khztu;fs; fye;J nfhz;ldu;.

 

Rje;jpu kdpj mgptpUj;jpf; fofj;jpd; fy;Flhj; njhFjp ,izg;ghsu; Clftpayhsu; e.Ffju;rd; jiyikapy; eilngw;w fUj;juq;fpy; thior;Nrid ,e;Jf;fy;Y}up Njrpa ghlrhiy mjpgu; m.n[a[Ptd;> fye;J nfhz;l ghlrhiy Mrpupau;fs; vdg; gyu; fye;J nfhz;ldu;.

 

,f;fUj;juq;fpy; thior;Nrid gpuNjrj;jpd; Ie;jhk; juj;jpw;fhd gpugy Mrpupau; gp.jahgud; tsthsuhf fye;J nfhz;L khztu;fSf;fhd Kd;dhaj;j guPl;ir kw;Wk; mjw;fhd tpsf;fq;fis toq;fp itj;jhu;.

 

,f;fUj;juq;fpw;F fdlh Rje;jpu kdpj mgptpUj;jpf; fofk; kw;Wk; fdlh jspu; Clfk; mDruiz toq;fp cs;sJld;> Rje;jpu kdpj mgptpUj;jpf; fofkhdJ twpa khztu;fspd; fy;tp tsu;r;rp> twpa FLk;gq;fspd; tho;thjhu jpl;lk;> khw;Wj;jpwdhspfSf;fhd tho;thjhu jpl;lq;fs; cl;gl;l gy;NtW Ntiyj; jpl;lq;fis ,yq;ifapYs;s jkpo; cwTfSf;F Nkw;nfhz;L tUfpd;wik Fwpg;gplj;jf;fJ.

 

e.Ffju;rd; 

No comments:
Write comments

மலையக செய்திகள்

வடக்கு செய்திகள்

கிழக்கு செய்திகள்

ஆன்மீகம்

கட்டுரைகள்

ஈஸ்டர் தாக்குதல்