மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த புராதன சிலை; ஒருவர் கைது!

 

e.Ffju;rd;


fy;Flh nghyp]; gpuptpw;Fl;gl;l tpehafGuk; gFjpYs;s tPnlhd;wpy; Guhjd fhyj;J rpiynahd;iw jd;trk; kiwj;J itj;jpUe;jhu; vd;w re;Njfj;jpd; Ngupy; xUtiu ifJ nra;Js;sJld;> mtuplkpUe;j Fwpj;j rpiyiaAk; ifg;gw;wpAs;sjhf fy;Flh nghyp]; epiyag; nghWg;gjpfhup lgps;A+.rp.re;jdFkhu njuptpj;jhu;.

 

fy;Flh nghyp]hUf;F fpilj;j ,ufrpa jftiyaLj;J cjtp nghyp]; mj;jpal;rfu; [P.v];.[aRe;jutpd; topfhl;lypy; nghyp]; cj;jpNahfj;ju; v];.[.rk;gj; jiyikapy; nrd;w nghyp]; cj;jpNahf];j;ju;fshd v];.tPurpq;f> v];.mNrhf;> v];.NrdhjPu> v];.Nfhgpehj;> v];.gpaq;fu MfpNahu;fs; Nkw;nfhz;l Rw;wptisg;gpd; NghJ tPnlhd;wpy; kiwj;J itf;fg;gl;l epiyapy; Guhjd fhyj;J rpiynahd; kPl;fg;gl;Ls;sJ.

 

fy;Flh gpuNjrj;jpy; mz;ikapy; Myak; xd;wpy; rpiynahd;W ,dk; njupahj egu;fspdhy; fsthlg;gl;Ls;sjhf nghyp]; epiyaj;jpy; nra;ag;gl;l Kiwg;ghL njhlu;ghf tprhuizapy; <Lgl;l NghJ ,t;thwhdnjhU mupa tif Guhjhd rpiynahd;iw fz;L gpbj;Js;sjhfTk;> ,J njhg;gpfy gpuNjrj;jpy; rl;l tpNuhj Gijay; mfo;T %yk; ngwg;gl;Ls;sjhfTk; Muk;gfl;l tprhuizfspd; ,Ue;J njupa te;Js;sjhf fy;Flh nghyp]; epiyag; nghWg;gjpfhup njuptpj;jhu;.

 

Fwpj;j rk;gtk; njhlu;gpy; NkYk; Guhjhd fhyj;J rpiyfs; ,Uf;fyhk; vd;w re;Njfj;jpd; Ngupy; nghyp]hu; Nkyjpf tprhuizfis Nkw;nfhz;L tUtjhf fy;Flh nghyp]; epiyag; nghWg;gjpfhup lgps;A+.rp.re;jdFkhu NkYk; njuptpj;jhu;.

No comments:
Write comments

மலையக செய்திகள்

வடக்கு செய்திகள்

கிழக்கு செய்திகள்

ஆன்மீகம்

கட்டுரைகள்

ஈஸ்டர் தாக்குதல்