புதிய குரல் திருகோணமலை சுழற்சி நிருபர் பஹ்மி யூஸூப்

தொண்டர் ஆசிரியர்களாக பணியாற்றி நீண்டகாலமாக ஆசிரியர் சேவையில் உள்வாங்கப்படாது இருந்த தொண்டர் ஆசிரியர்களுக்கான ஆசிரியர் நியமனங்கள் இந்த மாதம் 27 ஆம் திகதி 02 மணிக்கு இல. 294, திருகோணமலையில் உட்துறைமுக வீதியில் அமைந்துள்ள இந்துக் கலாச்சார மண்டபத்தில் பிரதமர் கௌரவ ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களின் தலைமையில் கல்வி அமைச்சர் சட்டத்தரணி கௌரவ அகில விராஜ் காரியவசம், இராஜாங்க கல்வி அமைச்சர் கௌரவ விஜயகலா மகேஸ்வரன் அவர்களின் பங்குபற்றுதலோடு ஆசிரியர் நியமனங்கள் வழங்கப்படவுள்ளது.